[Тодорхойлолт]
Тунгалгийн эсийн хавдар гэдэг нь тунгалгын эснээс үүдэлтэй хортой хавдрын эсийн хэлбэр болон төлөв байдал тархацаас шалтгаалан 2 хэсэгт хуваадаг. Hodgkin's эмгэг, non-Hodgkin's эмгэг гэж. Hodgkin's тунгалгийн  эсийн хавдар нь хортой хавдрын нэг, тунгалгийн зангилаа хүрээ хязгаарлагдмал бөгөөд хавдрын тархалтыг урьдчилан таамаглах боломжтой.Non-Hodgkin тунгалгийн хавдар нь хоргүй хавдрын нэг бөгөөд хэмжээ нь маш олон төрөл байдаг.

[Шинж тэмдэг]
Бөөгнөрсөн зүйл мэдрэгдэнэ, хорт хавдрын талбай болон төрөл өөр.

[Оношлогоо болон шинжилгээ]
Цусны шинжилгээ нь энгийн хийгдэх шинжилгээ, тунгалгийн зангилаа цуварсан тохиолдолд, зүүгээр соруулж аван эсийн шинжилгээ хийж тодорхой мэдэгдэхгүй байх үед зсэлт хийж тунгалгийн зангилаанаас тодорхойлж болно. Мөн ясны чөмөгний шинжилгээ  CT, PET  хийнэ.

[Холбогдох өвчин]
Hodgkin's тунгалгийн эсийн хавдар, төв мэдрэлийн системийн тунгалгийн эсийн хавдар, non-Hodgkin' тунгалгийн эсийн хавдар.


[Эмчилгээний тасаг]
Хавдрын дотрын тасаг, цусны тасаг, цацраг туяа хавдрын эмчилгээний тасаг, хүүхдийн хавдрын цусны тасаг.

[Ижил нэр]
Тунгалгийн эсийн хавдар, тунгалгийн эсийн хоргүй хавдар, тунгалгийн булчирхайн хорт хавдар,  лимфома, Lymphoma


Share this :
   Chat